Zadania gmin! Ważna informacja dla każdego miłośnika zwierząt.

Pamiętajcie, że to do zadań GMINY należy opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym kotami wolno żyjącymi !!”Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy(art. 11 ust. 1 u.o.z.).”
Większość okolicznych gmin zaczęła już mieć w miarę sprawny program opieki nad zwierzętami. Niestety cały czas dostajemy informacje o gminach które próbują wymigać się od swoich obowiązków twierdząc np. że „dzikie koty to nie ich problem”.
Macie prawo wymagać od gminy realizacji zadań które są jej powierzone !

Zacytujemy fragment dokumentu „WYTYCZNE DLA GMIN DO TWORZENIA PROGRAMÓW OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI” Fundacji „KARUNA – Ludzie dla Zwierząt:

„Art. 11a ust. 2 określa obowiązkowe postanowienia Programu, szczegółowe zadania, których realizacja pozwoli na realizację zadań głównych (patrz p. 3).
Są to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Brak któregoś z powyższych zadań narusza regulacje u.o.z. i co za tym idzie jest nie ważny, o czym orzeka w procesie nadzoru wojewoda. (art. 91 ustawy o samorządzie gminnym)

Koty wolno żyjące, to zwierzęta żyjące dziko, jednak ze względu na ich cechy wynikające z udomowienia, wymagają wsparcia ze strony człowieka. Z informacjami jak postępować przypadku właśnie tej grupy zwierząt można się zapoznać w zaleceniach Głównego Lekarza Weterynarii zawartych w Zasadach dobrych praktyk w sprawie programów opieki … W dokumencie tym zostały wskazane cztery zasadnicze kwestie:
1. kotów wolno żyjących nie należy odławiać i odwozić do schroniska, a więc wymagają one opieki w miejscu ich bytowania, a wyłapanie może być uzasadnione potrzebą udzielenia pomocy weterynaryjnej;
2. zwierzętom tym należy zapewnić schronienie;
3. gmina powinna prowadzić program kontroli populacji kotów wolno żyjących, popularyzując wśród opiekunów społecznych kotów i finansując kastracje;
4. wymagane jest też zorganizowanie „systemu zapewniania karmy dla kotów”. „

Co to oznacza w praktyce ?
1. Karmiciel bezdomnych zwierząt ma prawo ubiegać się w gminie o darmowe kastracje kotów wolno żyjących a także o wsparcie w formie karmy i schronienia( budek dla kotów)
2. Gmina ma obowiązek opłacić odłowienie psa błąkającego się po ich terenie, musi umieścić go w bezpiecznym miejscu i opłacać jego dalszy pobyt( w tym kastracje!)
3. KAŻDY mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do aktualnego programu opieki oraz do informacji na co zostały wydane pieniądze przeznaczone na ten cel w roku poprzedzającym ( z dokładnym wymienieniem ile funduszy zostało przeznaczone na który punkt programu)
4. Gminy mogą pomagać w kastracji zwierząt właścicielskich. Niestety jest to ich dobrowolna decyzja, nie nałożony obowiązek, musi się to też odbywać z poszanowaniem praw właściciela ( nie można nikogo zmusić aby wyraził zgodę na zabieg)

Wymagajcie od gmin realizacji działań jej powierzonych !!! Nie odpuszczajcie, nawet jeśli naprawdę nie będą chcieć współpracować. Jeśli gmina twierdzi że „ nie ma już funduszy” to wymagajcie pokazania na co zostały one przeznaczone. Jeśli w programie opieki nie ma jakiegoś punktu, domagajcie się aby punkt się pojawił ! Ustawę o Ochronie Zwierząt można znaleźć w internecie.

Marketing for Startups